• Industrierelais - steckbar C5

  C5-A20
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-A28
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  C5-A29
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-A30
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-A35
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgSnO2
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-A38
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 5 mA
  Mindestspannung: 5 V

  C5-A39
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-G30
  - Schliesserkontakte, Kontaktöffnung 1.7 mm
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-G35
  - Schliesserkontakte, Kontaktöffnung 1.7 mm
  - Kontaktmaterial AgSnO2
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-G39
  - Schliesserkontakte, Kontaktöffnung 1.7 mm
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 3
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 16 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-M10
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 3 mm, Blasmagnet
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-13: 2 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 220 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-M20
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 3 mm, Blasmagnet
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 7 A
  Bemessungsspannung AC: 250 V
  Bemessungsspannung DC: 110 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-R20
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 10 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Leistungsrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-R28
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 5 µm Au

  Signalrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

  C5-R29
  - Wechslerkontakte
  - Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au

  Steuerrelais

  Anzahl Wechslerkontakte: 2
  Bemessungsstrom AC-1: 10 A
  Bemessungsstrom DC-1: 10 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 30 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V

 • C5-X10
  - Schliesserkontakt, Kontaktöffnung 3 mm, Serienkontakt
  - Kontaktmaterial AgNi
  - 16 A @ 400 V AC / 30 V DC

  Hochleistungsrelais

  Anzahl Schliesserkontakte: 1
  Bemessungsstrom AC-1: 16 A
  Bemessungsstrom DC-1: 7 A
  Bemessungsstrom DC-13: 1.2 A
  Bemessungsspannung AC: 400 V
  Bemessungsspannung DC: 110 V
  Mindeststrom: 10 mA
  Mindestspannung: 10 V